نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اعزام هیات تجاری به کشور سالحل عاج

#