لزوم اتخاذ سیاست پرشتاب حمایتی برای دست‌یابی به تراز تجاری مثبت

#