در پاسخ به نامه سازمان غذا و دارو مطرح شد: تهدید، پاسخ مناسبی برای صنایع در معرض ورشکستگی نیست

#