در واکنش به خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرده است: سخنان رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تقطیع شده!

#