در سمینار یکروزه برندینگ در صنعت داروسازی مطرح شد؛ فارما برندینگ امکان پذیر است اما آسان نیست

#