۱۴۰۲/۱۲/۱۴

درخواست و پیگیری از واحدهای اتاق جهت اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون بهبود در ارتباط با امتیازات موجود در قوانین و مقررات برای بنگاه های غیر خصوصی و تعاونی برای حذف یا تعمیم امتیازات

#