تغییر عنوان کمیته ماده ۷۶ یا ماده ۱۲ سابق از این به “کمیته حمایت از کسب و کار”

#