اعزام و پذیرش هیات های تخصصی جهت برپایی مرکز دائمی تجارت کالاهای ایران در عراق

#