یادداشت دکتر کبریایی زاده در روزنامه همشهری/ قیمت دارو اسیر قضاوت‌های نادرست شده است

#