گزارش “کارنامه یکصد جلسه شورا” تهیه شده در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

#