گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هفتادمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو؛ معرفی توانمندی‌های ایرانیان به جهانیان مهمترین دستاورد سفر است

#