کمیته های تخصصی ششمین دوره هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران مشخص شد

#