کدام داروها از فهرست دریافت ارز دولتی خارج شدند؟

#