کبریایی‌زاده در نامه ای به سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران تاکید کرد: ضرورت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به صنعت

#