کبریایی‌زاده در دیدار با رییس مرکز رقابت ملی پیشنهاد داد: خروج داروهایی که بیش از سه تولیدکننده دارند از شمول قیمت‌گذاری

#