کاهش نرخ های کارمزد حق بیمه صندوق ضمانت برای کشورهای افریقایی-تشکل ها

#