پیوند دانشگاه و صنعت در «ایران فارما» محکم تر می شود

#