پیرو نامه ۹۹/۰۱۰۰ در خصوص محصولات تولیدی آن شرکت که مشابه تولید داخل دارد و در فهرست اولویت تخصیص ارز وجود دارد

#