پیرو نامه شماره ۱۴۰۰/۲۸۱ در خصوص تسهیلات دریافتی از منابع ارزی صندوق ذخیره ملی و یا صندوق توسعه ملی

#