پیام دکتر دیناروند به مناسبت در گذشت دکتر شفیعی: شفیعی چرخ نیلوفری را به زیر آورد

#