پنجمین جلسه کار گروه کشورهای عربی و خاورمیانه برگزار شد

#