۱۴۰۲/۱۲/۱۲

پاسخ رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران یه هجمه‌های وارد علیه هیئت مدیره سندیکا؛ نظرات صاحبان صنایع درباره هیات مدیره فعلی از طریق رای نه شب نامه منتشر خواهد شد

#