وزیر بهداشت عمومی و ورزش سوئد در گردهمایی بازرگانی در بخش بهداشت و درمان: همکاری های ایران و سوئد در حوزه سلامت بیشتر خواهد شد

#