وزیر بهداشت در دیدار سفیر فرانسه؛ شرکت های فرانسوی «بازار سلامت» ایران را از دست ندهند

#