وزیر بهداشت: دارو آماده حمل است، اما هواپیما و کشتی حاضر نیست

#