وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: فرصت مناسب توسعه بازار دارویی در اوراسیا فرا رسیده است

#