واکنش رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به یک گزارش خبری؛ به جای لگد مال کردن صنعت داروسازی به وظایف قانونی خود عمل کنید

#