۱۴۰۲/۱۲/۰۷

همکاری و استفاده از زیرساخت های تولیدی اداره کل همکاری های صنعتی وزارت دفاع در راستای کاهش نیاز به واردات مواد اولیه و مواد حد واسط دارویی

#