همکاری به منظور تامین بخشی از سرمایه انسانی متخصص دستگاه های اجرایی، شرکت های صنعتی و بهبود موثر ارتباط بین دانشگاه و جامعه صنعتی

#