همکاری با بلغارستان در تولید دارو و تجهیزات پزشکی

#