همزمان با حضور بازرگانان سوئد در بخش بهداشت و درمان ؛ دو تفاهمنامه میان شرکت آسترازنکا و سازمان غذا و دارو امضا شد

#