۱۴۰۲/۱۲/۰۲

همزمان با برگزاری مجمع عمومی سالیانه سندیکا؛ مشارکت اعضا در تعیین خط مشی سندیکا

#