همراه با امتیاز بازآموزی ویژه شرکت‌کنندگان؛ پنجمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی برگزار می‌شود

#