نشست هیئت مدیره سندیکا و اعضا با حضور رییس سازمان غذا و دارو

#