نشست مشترک با واردکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی افغانستان

#