نشست فرصتهای تجاری و تبیین سیاستهای جدید تجاری با کشور چین

#