۱۴۰۲/۱۲/۰۲

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد جانبی داروی درست بود

#