نامه مشترک سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران به رییس جمهور در خصوص وضعیت اسفبار تأمین،تولید و عرضه دارو در کشور بعلت نابسامانی و عدم پایداری تخصیص ارز در سال جاری و سه ماه آخر سال ۱۳۹۸

#