نامه سندیکا به شرکت ها در خصوص اختصاص ارز به ماشین آلات ‎

#