۱۴۰۲/۱۲/۱۴

نامه سندیکا بعنوان جناب دکتر شانه ساز در خصوص درخواست پیگیری تخصیص و تامین ارز از بانک مرکزی

#