نامه دکتر محسن اسدی لاری در خصوص برگزاری سه نمایشگاه حوزه سلامت سال ۲۰۲۱ در سلیمانیه

#