نامه بعنوان رییس‌جمهور در‌خصوص صورتجلسه مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورخ ١٤٠٢/٥/١١

#