نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص سمینار “دسترسی به بازارهای اعتباری بین الملی؛نقش موسسات رتبه بندی اعتباری”

#