نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برقراری رمز و پیام سوئیفت بین بانک ملی الجزایر و بانک توسعه صادرات ایران

#