نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص راه اندازی طرح خدماتی واردات به منظور صادرات مجدد توسط گمرک قطر

#