نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اطلاع رسانی مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران – تاجیکستان

#