نائب رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران: نمایشگاه ایران فارما فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرده است

#