میانگین بهای تمام شده اشکال مختلف دارویی و درخواست تکمیل جدول پیوست

#