موکول شدن برگزاری مجامع پس از بهبودی نسبی شرایط کرونا

#