معاون اول رئيس جمهور در جلسه با اعضای هیات‌مدیره سندیکا عنوان کرد: به هیچ وجه نباید وقفه و خللی در تولید دارو ایجاد شود

#